«

»

mar 19 2020

Wydrukuj Wpis

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi

17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował  informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obecnie na okres od 12 do 25 marca br. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. 

W trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej szkół:

  • szkoła nie prowadzi zajęć edukacyjnych (ani w budynkach szkół, ani za pomocą środków komunikacji elektronicznej),
  • szkoła nie prowadzi oceniania uczniów (ocenianiu podlegają tylko zrealizowane w szkole treści),
  • zadania przesyłane przez nauczycieli w ramach tzw. nauczania zdalnego nie mogą mieć charakteru obligatoryjnego, ich wykonanie bądź niewykonanie nie może być podstawą do wystawienia oceny, ani w trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej, ani po jej ustaniu,
  • udział w „lekcjach” organizowanych w ramach nauczania zdalnego nie może mieć dla uczniów charakteru obligatoryjnego, w szczególności nieuczestniczenie w tych „lekcjach” nie może być podstawą do wpisywania nieobecności na zajęciach,
  • zadania i tematy realizowane w ramach nauczania zdalnego mogą dotyczyć tylko tych partii materiału, które zostały już omówione i powinny służyć utrwaleniu i powtórzeniu zdobytych już wiadomości
  • nauczyciele nie mogą realizować nowych tematów, albo też zlecać uczniom samodzielnego opracowania takich tematów.

 

W związku z powyższym

Proszę, aby podczas pracy zdalnej z uczniami, nauczyciele przygotowywali i wykorzystywali materiały pogłębiające, utrwalające zdobytą przez uczniów wiedzę i umiejętności, wpływali na rozwijanie ich zainteresowań (zadania nie powinny angażować uczniów dłużej niż 3 do 5 godzin dziennie do ). Proszę nauczycieli, aby zachować godziny dzienne – zadania wysyłać do godz. 16:00.

 

Zachęcam nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi aby dostosować prace do ich możliwości rozwojowych.

Wykorzystajmy w  tym celu następujące drogi:

  • dziennik elektroniczny,
  • strona internetowa szkoły,
  • mailing lub kontakt telefoniczny do rodziców.

 

Jest to trudny czas dla każdego Polaka – dla każdego ucznia i dla każdego nauczyciela. Musimy go wspólnie pokonać.

Z życzeniami zdrowia sił i wytrwałości dla Was Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy szkoły i całej społeczności Wielkiej Wsi, Węglowa i gminy Wąchock

Bożena Wrona

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/ogloszenie-dyrektora-szkoly/