«

»

maj 17 2020

Wydrukuj Wpis

Konkurs literacki upamiętniający św. Jana Pawła II

Musimy pokonać nasz lęk przed

                                                                                        przyszłością. Ale nie możemy go do

                                                                                  końca pokonać inaczej, jak tylko razem”

(Przemówienie,ONZ,1995)

ABY UMILIĆ CZAS NARODOWEJ KWARANTANNY ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM, KTÓRY ZOSTANIE PRZEPROWADZONY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
O ŚW. JANIE PAWLE II

 1. Organizatorzy:

SP Wielka Wieś, Parafia św. Floriana w Wąchocku

    II .     Przepisy ogólne:

 1. Konkurs  ma charakter otwarty – skierowany jest do wszystkich piszących bez ograniczeń.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na dwie grupy wiekowe:

Grupa I, Klasy I – III

Grupa II, Klasy IV – VIII

 1. Tematyka prac literackich ma być inspirowana osobą św. Jana Pawła II, którego 100-lecie urodzin obchodzimy w tym roku.
 2. Oceny przysłanych prac ( wierszy, opowiadań, wspomnień)  dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Parafię. W  związku z obecną sytuacją i prognozami na przyszłość rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sposób przewidziany wraz nałożonymi na instytucje kultury restrykcjami.
 4. O ostatecznym podziale nagród decyduje Jury powołane przez organizatora.
 5. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne , nieodpłatne wykorzystywanie w całości lub w części przesłanych prac w różnych publikacjach i mediach.
 6. Uprawnienia , o których mowa powyżej przysługują organizatorowi nieodpłatnie.
 7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez autora regulaminu konkursu.
 8. Cel konkursu:

- upamiętnienie postaci Ojca Świętego

- budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego Papieża- Polaka

- rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie literatury

-  wyłowienie  talentów literackich

- rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich    inspirowanych życiem i działalnością Jana Pawła II

- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami

- promocja uzdolnionych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w lokalnej prasie. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w całości lub we fragmentach.

 1. Kryteria oceniania prac:

- samodzielność i oryginalność

- poprawność językowa i stylistyczna

- poziom literacki

- wartości artystyczne

- ogólna estetyka utworu

       V.     Przepisy dotyczące prac:

 1. Każdy autor może zgłosić jedną pracę.
 2. Do konkursu można zgłaszać tylko utwory oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
 1. Termin składania prac:

 

Utwór należy złożyć drogą elektroniczną na adres e- mail:

zachariasz2010@gmail.com

 z dopiskiem „Praca na konkurs” w terminie do 10.06.2020.

Utwór musi być opatrzony : imieniem i nazwiskiem autora, trzeba klasę oraz nr tel. kontaktowego , adres e-mail i dane adresowe do kontaktu.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.

Laureaci zostaną powiadomieni o szczegółach , terminie ogłoszenia wyników drogą elektroniczną  lub telefonicznie.

https://domjp2.pl/kategoria/aktualnosci/

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/konkurs-literacki-upamietniajacy-jana-pawla-ii/