«

»

gru 17 2012

Wydrukuj Wpis

,, Wielkie Nadzieje Edukacyjne … Wielkiej Wsi’’

Czas trwania projektu : kwiecień 2011 roku – grudzień 2012 roku

 

Zaangażowani nauczyciele oraz opis prowadzonych zadań:

-         Maria Majchrzyk – zajęcia wyrównawcze z matematyki ,,Ja też potrafię’’

W ramach tego projektu prowadzone były zajęcia wyrównawcze z matematyki pt. „Ja też potrafię”, w których wzięło udział ogółem  57 uczniów z klas IV – VI. Zajęcia odbywały się po 1 godz. tygodniowo dla każdej z klas.

Główne cele zajęć to:

  • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
  • wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
  • wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy
  • uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych,
  • praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
  • analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych,
  • rozbudzenie zainteresowania matematyką,
  • kształcenie aktywności na lekcjach,
  • rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,
  • rozwijanie pamięci oraz osiąganie przez uczniów sprawności rachunkowej.

Uczniowie bardzo chętnie przychodzili na zajęcia. Pomogły im one lepiej zrozumieć „trudny przedmiot” za jaki uchodzi matematyka. Dzięki otrzymanym pomocom zajęcia były bardzo ciekawe, interesujące oraz  pozwalały w przystępny i jasny sposób zrozumieć poruszane tematy. Czasami można się też było „pobawić” na matematyce budując figury przestrzenne, podglądając jak wykonać siatki tych figur. Problem sprawiało kreślenie cyrklem na tablicy suchościeralnej, ale i to zostało przez uczniów opanowane. Dużo zajęć odbywało się również w pracowni komputerowej, gdzie ćwicząc zdobyte umiejętności uczniowie przechodzili przez zakamarki różnych gier edukacyjnych, wykonując mniej lub bardziej skomplikowane działania matematyczne. Niektórym, gdy wykonali wszystkie działania prawidłowo, udawało się dotrzeć do końca gry, inni musieli zaczynać od początku. Zdarzały się, i to wcale nie rzadko, zajęcia niezbyt lubiane przez wszystkich uczniów, na których sprawdzana była wiedza jaką zdobyli podczas zajęć.  Mimo tego uczniowie chętnie uczestniczyliby w dalszym ciągu w takich zajęciach. Pomogły im one  lepiej zrozumieć zagadnienia poruszane w klasie na lekcjach i zdobywać lepsze stopnie z matematyki

-         Monika Opozda - „Z angielskim za pan brat” 

Uczestnikami zajęć z języka angielskiego byli uczniowie klas I-VI, którzy mają trudności z opanowaniem materiału z języka angielskiego przerabianego na zajęciach w klasie. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej dla każdej klasy. Na podstawie obserwacji uczniów, nauczyciel wybierał odpowiednie dla uczniów techniki i metody nauczania, materiały dydaktyczne oraz techniczne środki nauczania. W czasie zajęć uczniowie mieli możliwość rozwoju umiejętności współpracy z innymi w parach, grupach i zespołach, rozwoju umiejętności pracy indywidualnej, a także nauki poprzez zabawę i grę edukacyjną. Zajęcia koncentrowały się na indywidualnych potrzebach ucznia, natomiast stopień trudności zadań został dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia. Uczniowie przejawiali pozytywny stosunek do zajęć i chętnie brali w nich udział.

 

-         Ewa Sadrak – ,,Ruch rzeźbi umysł’’

-         Mateusz Gembski – ,, W świecie słów’’

-         Katarzyna Dulęba – ,, W świecie baśni i fantazji’’ klasy I-III

Zajęcia czytelnicze w bibliotece szkolnej odbywały się raz w tygodniu po jednej godzinie w każdej z klas. Przeznaczone były dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Praca z dziećmi polegała na przygotowaniu ich do samodzielnego kształcenia. Aby to osiągnąć niezbędna jest umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Zainteresowania i styl bycia dziecka kształtuje przede wszystkim rodzina, ale nie każda ma świadomość, jak ważną rolę odgrywa książka w rozwoju intelektualnym dziecka. Książka wspomaga proces rozwoju, rozładowuje stres i koryguje zaburzenia emocjonalne. Czytanie pozwala rozwijać wyobraźnię, zainteresowania i uzdolnienia, a także budzić ciekawość otaczającym nas światem oraz poszerzać wiedzę. Książka pomaga kształtować zasady społeczno – moralne dziecka, budzi jego przeżycia estetyczne, a – mądrze wykorzystana – może stać się pomocnym narzędziem w rozwiązywaniu dziecięcych problemów. Dzięki książkom dzieci uczą się mowy ojczystej, wzbogacają zasób słownictwa, sposoby wyrażania myśli i uczuć. Na skutek naturalnego dążenia do identyfikacji z poznanym bohaterem, książki wpływają na postępowanie dziecka. pokazują im wzorce i budują hierarchie wartości. Książka daje dziecku możliwość przeżywania radości, zachwytu, fascynacji, lęku, złości i rozczarowania. Dziecko uczy się nie tylko nazywania tych emocji, ale także radzenia sobie z nimi. Dobra książka uczy jak rozróżniać dobro od zła, bo pokazuje konsekwencję dobrych i złych czynów. Przynosi wzorce pięknych postaw, takich jak altruizm, tolerancja, odwaga, pracowitość.
Cele programu :
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
- stymulowanie rozwoju emocjonalnego;
- rozwijanie i wzbogacanie słownictwa dziecka;
- rozbudzanie wyobraźni i aktywności intelektualnej;
- wzbogacanie wiedzy i umiejętności praktycznych, ułatwiających radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych;
- rozwijanie poczucia własnej tożsamości i wartości w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji samego siebie;
- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
- kształtowanie nawyku czytania przez całe życie;

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Dzięki pozyskanym w projekcie pomocom zajęcia stały się atrakcyjne i ciekawe. Dzieci miały dostęp do niezwykłych wydań książkowych oraz różnorodnych programów multimedialnych. Chętnie wchodziły w role bajkowych postaci oraz ilustrowały scenki rodzajowe metodą dramy.

          Katarzyna Dulęba – ,, Bezpieczna sieć jest źródłem wiedzy’’ klasy IV – VI

Żyjemy w XXI wieku, który bez wątpienia jest wiekiem dynamicznego rozwoju mediów elektronicznych. Ważnym elementem w życiu młodego człowieka jest odpowiednie wprowadzenie go w świat „internetowych przestworzy”, gdzie strony www są niewyczerpalna skarbnicą wiedzy na każdy temat. Stworzenie uczniom warunków do pogłębiania wiedzy w posługiwaniu sie technologia informacyjną, to ważny element w ich samorozwoju. Wspomaganie ich w w zdobywaniu umiejętności związanych z zastosowaniem komputera, powinno stanowić najważniejszy cel w przygotowaniu do życia we współczesnym zinformatyzowanym świecie. Szybki rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz powszechna komputeryzacja większości dziedzin życia, wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Temu też służyć miały zajęcia w centrum multimedialnym w kl. IV – VI. Celem ich było pogłębianie wiedzy ucznia zdobytej na lekcjach informatyki. Program został skonstruowany tak, aby nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Program ten miał także na celu ujawnienie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień w dziedzinie informatyki.
Cele programu :
- podnoszenie poziomu kultury informatycznej;
- rozwijanie zainteresowań technologią informacyjną;
- kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów;
- wyrabianie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym w rozwiązywaniu różnych zadań;
- dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem techniki komputerowej;
- tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej w dziedzinie grafiki, edytorów tekstowych, prezentacji multimedialnych oraz prezentowania i publikowania informacji;
- wdrażanie do poszerzania swojej wiedzy;
- kształtowanie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą;
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach rozwijających zdolności informatyczne. Mieli dostęp do różnorodnych programów i urządzeń multimedialnych. Umiejętnie posługują się edytorem grafiki Paint, odnosząc sukcesy w konkursach na szczeblu wojewódzkim. Dobrze radzą sobie z edycją dokumentów w programie Word oraz obróbką zdjęć w programach Picture Menager i Picassa. Potrafią stworzyć ciekawe prezentacje w programach Power Point i Photo Story. Uatrakcyjnieniem zajęć stało się korzystanie z maty dance oraz programów karaoke dla dzieci.
Niewątpliwie zajęcia te przyczyniły się do naszego ubiegłorocznego sukcesu, jakim było IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „TIK? – TAK! 2012″.

-         Bożena Wrona – zajęcia z logopedą

-         Izabela Adamczyk – zajęcia grupowe i indywidualne z pedagogiem

Zajęcia z pedagogiem odbywają się w okresie od 02 2011 do 12.2012 obejmują dwie oddzielne grupy uczniów z klas I –III i IV – VI . Zajęcia grupowe mają formę warsztatów psychoedukacyjnych których głównym celem jest rozszerzenie kompetencji uczniów w obszarze funkcjonowania psychospołecznego obejmującego ukształtowanie następujących umiejętności :

- podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów

- umiejętność twórczego i krytycznego myślenia

- efektywne porozumiewanie się i utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych

- rozwój samoświadomości i empatii

- umiejętność radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem

- umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, problemami i zagrożeniami.

Zajęcia realizowane są 1 godzinę tygodniowo naprzemiennie dla każdej z grup. Odbywają się w formie warsztatowej w grupach jak również indywidualnie zgodnie z wynikającymi potrzebami. Metodami pracy zastosowanymi podczas zajęć są : krąg uczuć, psychodrama, dyskusja, burza mózgów, rozwiązywanie konfliktów, uzupełnianie zdań, praca w małych grupach, rysunki gry i zabawy i inne.

W realizacji zajęć z grupą uczniów z klas I –III wykorzystywane są wybrane elementy programów profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci min. ,,Spójrz inaczej”, elementy socjoterapii a także ćwiczenia i zabawy kształtujące rozwój psychospołeczny uczniów
oraz rozwijające ich procesy poznawcze. W grupie uczniów starszych w trakcie prowadzenia zajęć wdrażane są wybrane elementy programów profilaktyczno – wychowawczych takich jak : ,,Spójrz inaczej”, ,,Veto wobec przemocy, alkoholu i narkotyków”, ,,Żyj bezpiecznie
i zdrowo” a także ćwiczenia i zabawy mające pozytywny wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne ucznia i rozwój procesów poznawczych.

Naturalną formą ewaluacji zajęć z pedagogiem stanowić będzie poziom zadowolenia uczniów ze zdobytych umiejętności i pokonywania własnych barier psychicznych, wykorzystana tu będzie informacja zwrotna od uczestników po zakończeniu danego tematu zajęć, przeprowadzone zostaną także anonimowe ankiety ewaluacyjne.

-         Elżbieta Kowalczyk – zajęcia z psychologiem

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/wielkie-nadzieje-edukacyjne-wielkiej-wsi/