↑ Powrót do O szkole

Wydrukuj Stronę

Misja i Wizja

Wizja Szkoły Podstawowej
im. Świętokrzyskich Partyzantów AK
w Wielkiej Wsi

Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi to społeczność, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. Funkcjonuje w oparciu o sprawdzone programy nauczania kładąc nacisk na edukację językową, informatyczną, prozdrowotną, regionalną, patriotyczną i ekologiczną uczniów. Umożliwia to efektywniejsze zrozumienie świata i rządzących nim praw.

Szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania – uczenia się stanowi radosne przeżycie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Wszystkie działania szkoły ukierunkowane są na potrzeby dziecka, jego rodziny i środowiska. Szkoła stara się odkryć możliwości każdego ucznia, dąży do jego rozwoju jako pełnowartościowej osoby. Uczy racjonalnego stosunku do świata. Wyzwala szacunek do nauki, pojmowanej jako proces trwający całe życie. Rozwija poczucie dumy z osiąganych wyników. Jest otwarta na wyzwania współczesności – stawia na wszechstronne kompetencje, aktywność i samodzielność. Zapewnia właściwe przygotowanie ucznia do następnego etapu kształcenia. – Przygotowuje uczniów do świadomego udziału w kulturze. Sprzyjają temu ustawiczne ewaluacje i modyfikacje programów nauczania, umożliwiające wprowadzanie innowacji eksperymentów pedagogicznych. Uczniowie czują się spadkobiercami historii, tradycji swojego narodu i regionu, oraz współtwórcami otaczającej ich rzeczywistości.

Wypracowany, jednolity system oceniania uwzględniający zaangażowanie i wkład pracy ucznia wspiera jego rozwój i jest akceptowany przez całą społeczność szkolną. Jasny i spójny program wychowawczy poprzez konsekwentnie realizowany system oddziaływań kształtuje pożądane zachowania u podstaw, których znajdują się powszechnie akceptowane zasady moralne. Każde dziecko ma zapewnione warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie nauki i kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Sprzyja temu liczebność klas szkolnych i preferowane aktywne metody pracy. Podejmowane przez szkołę działania umożliwiają uczniom odkrywanie świata i ich miejsca w świecie w sposób niekonwencjonalny, wieloaspektowy i twórczy, tworząc zintegrowany obraz otaczającej rzeczywistości.

Bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego oraz duża różnorodność atrakcyjnych zajęć sprawiają, że uczeń jest zadowolony i ma satysfakcję z pobytu w szkole. Żyje bez nałogów i potrafi być asertywny. Wyróżnia się kulturą i tolerancją. Dba o środowisko naturalne. Wystrój wnętrz szkoły z dużą ilością zieleni pogłębia poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że uczeń chętnie tu przebywa.

Osiągane sukcesy w działalności dydaktyczno-wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej, stabilnej i kompetentnej kadry pedagogicznej, świadomej realizowanej misji i otwartej na potrzeby ucznia. Współdziała ona ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie wychowania i różnych sfer rozwoju podejmując inicjatywy integrujące środowisko ze szkołą i współpracując z instytucjami i organizacjami, których działania statutowe są zbieżne lub zbliżone.

Rodzice chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Współuczestniczą w tworzeniu prawa szkolnego i programów, wspomagają ich realizację oraz prezentują i szczycą się
osiągnięciami. Na ich życzenie organizowane są różnorodne formy zajęć, w tym nauka języków obcych, elementy informatyki, zajęcia prozdrowotne, logopedyczne i rekreacyjno-sportowe. Przedstawiciele wszystkich środowisk szkolnych mają prawo decydowania o obliczu szkoły i podejmowanych inicjatywach poprzez skupiające ich autonomiczne organizacje wewnątrzszkolne.

Efektywna realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki właściwej bazie materialnej: doskonale wyposażonym pracowniom, nowoczesnym pomocom dydaktycznym, dostępowi do współczesnych źródeł wiedzy i poznania.
Dzięki szkolnej sieci komputerowej uczniowie korzystają w miarę potrzeb z elektronicznych źródeł informacji, również do tworzenia prac, projektów oraz prezentacji multimedialnych.

Naszym przesłaniem jest wykreowanie absolwenta o wszechstronnie wykształconej osobowości wysokiej kulturze osobistej, potrafiącego wyzwolić umiejętności takie, które zapewniają mu odpowiednie miejsce w otaczającej rzeczywistości. Jesteśmy po to, aby wychowywać, uczyć i przygotowywać do zdobywania wiedzy i realizacji w dorosłym życiu. Kierujemy się wiedzą, doświadczeniem i intuicją w dążeniu do osiągnięcia celu, którym jest człowiek aktywny, otwarty, samodzielny, potrafiący odnaleźć się w otaczającym świecie.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/o-szkole/mizja-i-wizja/