«

»

gru 16 2012

Wydrukuj Wpis

,,Jeśli chcesz uczniu spędzić czas twórczo, zdrowo, i bezpiecznie przyjdź do świetlicy zapraszam serdecznie” Nauczyciel świetlicy : mgr Adamczyk Izabela

Świetlica szkolna jest integralną i niezastąpioną częścią szkoły realizującą szereg ważnych zadań, które wzmacniają opiekuńcze, wychowawcze oraz kształcące oddziaływanie szkoły.

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom
z oddziału przedszkolnego oraz uczniom szkoły zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój osobowości

Zadania szczegółowe świetlicy

1. Zapewnienie dzieciom z oddziału przedszkolnego i uczniom szkoły bezpieczeństwa i opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
2. Opieka nad wychowankami w trakcie spożywania posiłku w stołówce szkolnej
3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w sali
4. Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków
5. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
6. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, zapewnienie warunków do odrabiania prac domowych
7. Organizacja zajęć rozwijających możliwości twórcze uczniów
8. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcą oddziału przedszkolnego, klas a także pedagogiem i innymi specjalistami w celu rozwiązywania trudności wychowawczych

Wychowankowie świetlicy

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są głównie dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I –III
2. Świetlica zapewnia opiekę uczniom zwolnionym z poszczególnych zajęć, oczekującym na zajęcia lekcyjne
3. Rodzice którzy chcą zapisać dziecko lub ucznia do świetlicy w ramach uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych zobowiązani się wypełnić kartę zapisu dostępną u wychowawcy świetlicy
4. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy:
Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim :
- bezpieczeństwa
- kulturalnego zachowania się
- zasad higieny
- szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy

Pracownicy świetlicy

1. Pracownikiem świetlicy jest : nauczyciel – wychowawca świetlicy
2. Wychowawca świetlicy podlega Dyrektorowi szkoły
3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela – wychowawcy świetlicy

Współpraca z rodzicami

1. Codzienny, bezpośredni kontakt
2. Kontakt pisemny lub telefoniczny
3. Udział rodziców w imprezach okolicznościowych organizowanych
w świetlicy według potrzeb

Godziny pracy wychowawcy świetlicy szkolnej
W roku szkolnym 2013/2014

Poniedziałek 12.30 – 15.30

Wtorek 8.00 – 10.00

Środa 12.30 – 15.30

Czwartek 8.00 – 9.00 / 11.00 – 14.00

Piątek 12.00 – 13.00

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Postanowienia ogólne

Świetlica Szkolna jest miejscem które zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom
w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
Świetlica pełni również funkcję dydaktyczną poprzez organizację zajęć umożliwiających uczniom wszechstronny rozwój osobowości.

Cele i zadania świetlicy szkolnej

1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki w czasie wolnym od zajęć oraz uczniom zwolnionym z danych lekcji.
2. Organizacja zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów.
3. Indywidualna pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz do pożytecznego
i aktywnego organizowania sobie czasu wolnego.
5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, dydaktycznych oraz zajęć rozwijających możliwości twórcze uczniów.
6. Organizacja zbiorowego dożywiania dla uczniów.

Założenia organizacyjne

1. Opieką wychowawczą w świetlicy są objęci uczniowie szkoły :
- skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela
- czekający na zajęcia lekcyjne
- zgłaszający wychowawcy chęć uczestniczenia w zajęcia pozalekcyjnych za zgodą rodziców lub opiekunów.
2. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku, szczegółowy rozkład godzin – zajęć pozalekcyjnych umieszczony jest w świetlicy i gablotach informacyjnych szkoły.
3. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor Szkoły.
4. Pracownikiem świetlicy jest wychowawca świetlicy podlegający Dyrektorowi Szkoły.

Warunki korzystania ze świetlicy szkolnej

Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej powinni :

1. Regularnie uczestniczyć w wybranych zajęciach.
2. Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania i postawy koleżeńskiej.
3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.
4. Szanować powierzony sprzęt, przybory piśmiennicze i malarskie oraz inne materiały
i pomoce dydaktyczne.
5. Przychodzić w obuwiu zmiennym
6. Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków.

Uwagi: Wychowawca nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez wychowanków na świetlicy.

Zapraszam do świetlicy

mgr Adamczyk Izabela – wychowawca świetlicy

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/jesli-chcesz-uczniu-spedzic-czas-tworczo-zdrowo-i-bezpiecznie-przyjdz-do-swietlicy-zapraszam-serdecznie-nauczyciel-swietlicy-mgr-adamczyk-izabela/