«

»

gru 17 2012

Wydrukuj Wpis

,,Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III Gminy Wąchock’’

Czas trwania projektu : wrzesień 2011 roku – czerwiec 2013 roku

 

Zaangażowani nauczyciele oraz opis prowadzonych zadań:

Zajęcia z trudnościami w czytaniu i pisaniu -  Bożena Głowacz
Zajęcia korygujące wady postawy – Małgorzata Miernik

Od września 2011r. w naszej szkole realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III
w Gminie Wąchock”

Celem projektu jest wyeliminowanie zidentyfikowanych barier i wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia:

  • Poprawa umiejętności czytania i pisania
  • Skorygowanie wady postawy

Projekt będzie trwał przez dwa lata
i zakończy się w czerwcu 2013r.

 

Głównym celem działań terapeutycznych organizowanych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu jest:

  • Rozbudzenie zainteresowania proponowanymi zadaniami i wypracowanie właściwej motywacji do działania i uczenia się
  • Stworzenie odpowiedniej atmosfery (radosnej ,motywującej, zadaniowej, aprobującej dziecko i jego problemy), a przez to zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych związanych z przeżywaniem niepowodzeń szkolnych.
  • Pomoc i ułatwienie dziecku opanowania umiejętności  czytania i pisania poprzez: ćwiczenie koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie percepcji słuchowej, podnoszenie graficznego poziomu pisma, doskonalenie umiejętności czytania, kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania, ćwiczenia samokontroli.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/indywidualizacja-nauczania-i-wychowania-uczniow-klas-i-iii-gminy-wachock/