«

»

paź 30 2012

Wydrukuj Wpis

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Nabycie umiejętności pisania i czytania w trakcie pierwszych lat nauki szkolnej umożliwia zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach kształcenia, rozwija intelektualnie, dostarcza przeżyć emocjonalnych i estetycznych, a także przygotowuje do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Problemem staje się sytuacja, gdy uczeń, mimo znacznego wysiłku własnego, nauczycieli i rodziców nie może posiąść tych umiejętności w stopniu zgodnym z oczekiwanymi w stosunku do jego wieku, rozwoju umysłowego i klasy do której uczęszcza. Powstawanie zaburzeń dyslektycznych są na ogół określane jako uwarunkowania wielorakie. Opanowanie umiejętności czytania i pisania, oprócz złożonych operacji intelektualnych, wymaga znacznej sprawności z zakresie takich analizatorów, jak: słuchowy, wzrokowy, motoryczny.

CELEM ZAJĘĆ JEST:
• Usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji dziecka oraz wspomaganie rozwoju jego zdolności;
• Dostosowanie działań edukacyjnych do aktualnej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej dziecka;
• Kształtowanie umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy, takich jak: słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie, rachowanie, obserwowanie, odtwarzanie i tworzenie;
• Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, akceptacji ,życzliwości i przynależności do grupy;
• Budzenie wiary we własne możliwości, odkrywanie potencjalnych zdolności i inspirowanie do ujawniania zainteresowań dziecka.

Zajęcia odbywają się w:
- Czwartek od godz.12.45-13.30 – klasa I, w środy od godz.13.35-14.20 – klasa IV i klasa V. Zajęcia prowadzi Bożena Głowacz.
- Wtorek od godz. 12:45-13:30 – klasa VI. Zajęcia prowadzi Krystyna Pituch-Wojtachnio

Taką formą pomocy objęci są uczniowie mający Opinię lub Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/zajecia-korekcyjno-kompensacyjne/